Obchodní podmínky

 • Obecná ustanovení

1.1. Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, tvořících nedílný celek:

 • a) Obecné smluvní podmínky - základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele („Obecné Podmínky”);
 • b) Zásady ochrany osobních údajů - práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů;
 • c) Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou a závaznou součástí Podmínek.

1.2. Registrací a vytvořením účtu na Serveru a užíváním Služeb vyjadřujete souhlas s Podmínkami a zavazujete se je dodržovat. Nesouhlas znamená neoprávněnost užívat Služby.

1.3. Definice:

 • 1.3.1. „Poskytovatel” - Scintio s.r.o., IČ: 05390125, Haškova 139/2, 638 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 95080/KSBR.
 • 1.3.2. „Uživatel” - fyzická nebo právnická osoba užívající Služby Poskytovatele.
 • 1.3.3. „Server” - webové rozhraní a související hardware/software pro zajištění přístupu a poskytování Služby, zejména přes Eduzio.cz.
 • 1.3.4. „Další služby“ - služby poskytované Poskytovatelem nebo třetí osobou, nabízející další funkcionality Serveru.
 • 1.3.5. „Oznámení” - zpráva o porušení práva dle čl. 6 Obecných Podmínek.
 • 1.3.6. „Registrace” - vyplnění registračních údajů a souhlas s Podmínkami.
 • 1.3.7. „Neregistrovaný Uživatel” - uživatel bez Registrace.
 • 1.3.8. „Registrovaný Uživatel” - uživatel s Registrací.
 • 1.3.9. „Služba” - 5 typů testů: Otevřené Testy, Uzavřené Testy, Testy Nanečisto (ONLINE a OFFLINE).
 • 1.3.10. „Uživatelská administrace” - profil uživatele po registraci.
 • 1.3.11. „Registrace uživatele ve zkráceném rozsahu” - registrace pomocí e-mailu a hesla.
 • 1.3.12. „Zakoupené testy” - testy objednané Registrovaným uživatelem, vyžadující platbu.
 • 1.3.13. „Podmínky” - tento dokument včetně Obecných Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.
 • 1.3.14. “Událost” - časově ohraničená akce s testy nanečisto, prezenční (offline) nebo distanční (online).


Poskytované Služby

2.1. Služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Serveru:

 • a) Hlavní služba: Přístup k různým testům pro přípravu na vysoké a střední školy.
 • b) Možnost absolvování otevřených, uzavřených a nanečisto testů.
 • c) Prostřednictvím Uživatelské administrace přístup k výsledkům a správným odpovědím.
 • d) Otevřené testy: Neomezené opakování, bez časového omezení, zdarma, bez nutnosti registrace (pro zobrazení výsledků je nutná Registrace ve zkráceném rozsahu).
 • e) Uzavřené testy: Neomezené opakování, bez časového omezení, zpoplatněné, vyžadují Registraci ve zkráceném rozsahu.
 • f) Testy nanečisto: Jednorázové, časově ohraničené, zpoplatněné, vyžadují Registraci ve zkráceném rozsahu.
 • i) Testy nanečisto Online: Účast online, vyhodnocení sebekontrolou online.
 • ii) Testy nanečisto Offline: Účast na místě, vyhodnocení na místě a následně v administrátorské sekci.
 • g) Přístup k vysvětlujícím videím k testům nanečisto po jejich zakoupení.

2.2. Poskytovatel může určité Služby vyhradit pro Registrované Uživatele nebo klienty třetích stran.

2.3. Služby mohou být poskytovány i prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s nimi.

2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování Služeb bez předchozího upozornění.

Uživatelé & Rozsah poskytovaných Služeb

3.1. Služby Poskytovatele jsou dostupné pro:

 • a) Neregistrované Uživatele;
 • b) Registrované Uživatele, s některými službami vyhrazenými pouze pro ně.

3.2. Neregistrovaní uživatelé mohou využívat:

 • a) Přístup k Otevřeným testům (v závislosti na aktuální nabídce Poskytovatele).

3.3. Registrovaní uživatelé mohou využívat:

 • a) Služby dostupné Neregistrovaným Uživatelům;
 • b) Přístup k zakoupeným a otevřeným testům skrze Uživatelskou Administraci (v závislosti na aktuální nabídce Poskytovatele).

Práva a povinnosti Uživatelů

4.1. Přesnost údajů při registraci:

 • a) Uživatel je povinen uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje při registraci.
 • b) Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat nebo zrušit účet při nepravdivých údajích.
 • c) Poskytovatel může vyžadovat potvrzení správnosti nebo aktualizaci údajů elektronicky.
 • d) Neaktualizace či nepotvrzení údajů může vést k blokaci nebo zrušení účtu.

4.2. Zpřístupnění přihlašovacích údajů:

 • a) Uživatel nesmí zpřístupnit své přihlašovací údaje třetím osobám.
 • b) Při zpřístupnění odpovídá uživatel za vzniklou škodu.
 • c) Uživatel musí Poskytovatele informovat o zneužití účtu.
 • d) Neinformování o zneužití znamená plnou odpovědnost za škodu.

4.3. Převod uživatelských účtů:

 • a) Účty nelze převádět, půjčovat, pronajímat, propachtovat, prodávat ani jinak zcizovat bez souhlasu Poskytovatele.
 • b) Poskytovatel může zablokovat či zrušit účty, které jsou sdíleny nebo porušují tyto pravidla.

Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Přístup k datům uživatelů:

 • a) Poskytovatel může z analytických důvodů nahlížet do dat Uživatelů.
 • b) Poskytovatel má zakázáno sdělovat data Uživatele třetím stranám.

5.2. Dohled nad obsahem:

 • a) Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací.
 • b) Poskytovatel nemusí aktivně vyhledávat skutečnosti ukazující na protiprávní obsah.

5.3. Právo na úpravu nebo odstranění obsahu:

 • a) Poskytovatel může smazat, odstranit, znepřístupnit nebo omezit jakýkoliv Uživatelský obsah.
 • b) Toto právo se týká i Uživatelských účtů porušujících pravidla uvedená v bodě 4.2. a 4.3.

5.4. Úpravy Serveru a Služeb:

 • a) Poskytovatel může kdykoliv upravit Server, Služby, jejich rozsah a podmínky, bez předchozího upozornění.
 • b) Uživatel souhlasí, že tyto úpravy mohou ovlivnit funkčnost Služeb.
 • c) Uživatel nemá nárok na náhradu škod vzniklých těmito úpravami.

Následky porušení Podmínek

6.1. Důsledky odstranění nebo znepřístupnění Uživatelského obsahu:

 • a) Pokud Poskytovatel odstraní/znepřístupní obsah pro porušení Podmínek/právních předpisů, zaznamená první případ porušení.
 • b) Další užívání Služeb a Serveru může být podmíněno souhlasem Uživatele s Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.

6.2. Opakované porušení Podmínek:

 • a) Poskytovatel může omezit práva Uživatele a/nebo rozsah poskytovaných Služeb.
 • b) Možné omezení zahrnuje i zakázání uložení jakéhokoli souboru.
 • c) Poskytovatel může bez náhrady zablokovat nebo zrušit účet Uživatele, což představuje odstoupení od smlouvy o poskytování Služeb.

6.3. Zablokování nebo zrušení účtu Uživatele:

 • a) Uživatel, jehož účet byl zablokován nebo zrušen, nesmí nadále užívat Služby nebo Server, ani pod jiným účtem. 

Další služby

7.1. Rozsah a podmínky Dalších služeb:

 • a) Na Další služby se vztahují všechna ujednání těchto Podmínek, pokud článek 8 Obecných Podmínek nestanoví jinak.
 • b) Poskytovatel má právo, ale není povinen, poskytovat Uživatelům Další služby.
 • c) Další služby mohou být zajišťovány také prostřednictvím třetích osob. 

Odpovědnost za škodu

8.1. Záruky a odpovědnost za Služby:

 • a) Služby jsou poskytovány "tak jak jsou", bez výslovných záruk ze strany Poskytovatele.
 • b) Poskytovatel nezaručuje:
 • i) Nepřetržitou dostupnost Služeb (24/7);
 • ii) Plnou funkčnost Služeb po celou dobu jejich dostupnosti;
 • iii) Bezchybné poskytování Služeb;
 • iv) Stálou dostupnost, úplnost, správnost, přesnost, neporušenost nebo nezměněnost Uživatelského Obsahu. 

Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

9.1. Ochrana informací a osobních údajů:

 • a) Poskytovatel chrání informace a osobní údaje Uživatelů, včetně citlivých údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.

9.2. Souhlas s reklamními a propagačními sděleními:

 • a) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s možností zobrazování reklamních a propagačních sdělení v rámci Služeb.
 • b) Reklama může souviset s obsahem Služeb, dotazy zadávanými prostřednictvím Služeb a dalšími informacemi. 

Platba za Uzavřené Testy a Testy Nanečisto

10.1. Možnosti nákupu a platby:

 • a) Registrovaný uživatel může zakoupit Uzavřené Testy a Testy Nanečisto.
 • b) Tyto testy mají omezenou časovou nabídku, která se může měnit.
 • c) Nabídka je platná do jejího odvolání, znepřístupnění, nebo nahrazení novou nabídkou.
 • d) Platby jsou možné v CZK, EUR, nebo dalších měnách dle aktuální nabídky.
 • e) Platby jsou realizovány přes platební bránu GOPAY.

10.2. Odstoupení od smlouvy:

 • a) Uživatelé mají právo odstoupit od smlouvy o prodeji Kreditu bez udání důvodu do 14 dnů, pokud služby nebyly poskytnuty.
 • b) Pokud byly služby již poskytnuty, právo na odstoupení je vyloučeno.
 • c) Odstoupení musí být odesláno v 14denní lhůtě na adresu nebo e-mail Poskytovatele.
 • d) V případě odstoupení a již částečného plnění bude vrácena částka za zakoupený test. 

10.3. Plátci DPH v EU:

 • a) Plátci DPH mimo Českou republiku musí zaslat objednávku na e-mail Poskytovatele pro vyúčtování ceny Kreditu bez DPH. 

10.4. Mimosoudní řešení sporů:

 • a) Poskytovatel informuje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
 • b) Věcně příslušný subjekt je Česká obchodní inspekce.
 • c) Další informace o mimosoudním řešení sporů dostupné na [www.coi.cz](https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskyc h-sporu-adr/).
 • d) Mimosoudní řešení sporů lze provádět také online prostřednictvím platformy Evropské komise. 

Závěrečná ustanovení

11.1. Právní rámec a soudní řešení sporů:

 • a) Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
 • b) Pro soudní řešení sporů je příslušný Městský soud v Brně.

11.2. Jazyk Podmínek:

 • a) Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • b) Česká verze je závazná, další jazykové verze jsou pro informaci. 

11.3. Komunikace:

 • a) Komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky, prostřednictvím e-mailu.

11.4. Právo na změnu Podmínek:

 • a) Poskytovatel může měnit Podmínky a informovat o tom Uživatele.
 • b) Změny nabývají účinnosti od data určeného Poskytovatelem.
 • c) Souhlas Uživatele se změnami se předpokládá pokračováním v užívání Služeb.
 • d) Nesouhlas s změnami znamená povinnost zdržet se užívání Služeb. 

11.5. Převod práv a povinností:

 • a) Práva a povinnosti spojené se službami mohou být převedeny na třetí osoby.
 • b) Převod neovlivňuje platnost a účinnost Podmínek. 

11.6. Neplatnost ustanovení Podmínek:

 • a) Neplatné/nevymahatelné ustanovení je oddělitelné od ostatních.
 • b) Neplatnost jednoho ustanovení neovlivňuje platnost ostatních.
 • c) Poskytovatel nahradí neplatné ustanovení vhodným náhradním ustanovením.