Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných společností Scintio s.r.o. (mimo jiné) na stránkách Eduzio.cz (dále jen „Podmínky”)


1.Obecná ustanovení

    1.Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek:

        1.tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);

        2.zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);

        3.Pro vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů nedílnou a závaznou součástí těchto Podmínek.

    2.Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele na Server a užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn užívat Služby poskytované prostřednictvím Serveru.

    3.Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

        1.„Poskytovatel” Služeb na Serveru je společnost Scintio s.r.o., IČ: 05390125, se sídlem Haškova 139/2, 638 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 95080/KSBR, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

        2.„Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele. Neregistrovaný Uživatel a Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.

        3.„Server” je webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény Eduzio.cz

        4.„Další služby“ představují soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem a/nebo třetí osobou pro Uživatele spočívající v poskytování dalších funkcionalit Serveru, přičemž tyto funkcionality jsou závislé na technických prostředcích Poskytovatele, resp. dané třetí osoby, a konkrétní pravidla pro jejich využívání se řídí aktuální Nabídkou Poskytovatele.

        5.„Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Obecných Podmínek.

        6.„Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru.

        7.„Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.

        8.„Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.

        9.“Služba” představuje 5 typů testů, tyto testy dělíme na:

            a)Otevřené Testy,

            b)Uzavřené Testy,

            c)Testy Nanečisto:

            c1) Testy Nanečisto ONLINE 

            c2) Testy Nanečisto OFFLINE 

        10.„Uživatelská administrace” znamená profil, který si vytvoří uživatel po registraci a který může samostatně spravovat.

        11.“Registrace uživatele ve zkráceném rozsahu” představuje pouze e-mail a heslo.

        12.“Zakoupené testy” představují testy, které si Registrovaný uživatel objednal a k jejich spuštění je zapotřebí tyto testy uhradit přes platební bránu..

        13.„Podmínky” znamenají tyto všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem, tj. nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů.

        14. “Událost” představuje časově ohraničenou akci, při které se klient účastní testu nanečisto. Jeho účast může být prezenční (dále offline) nebo distanční (dále online).

2.Poskytované Služby

    1.Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Serveru Uživateli využívat tyto Služby:

        1.Hlavní službou Serveru je poskytování přístupu do různých testů, které mají za účel pomáhat Uživatelům s přípravou na vysoké a střední školy. Tyto testy mají několik variant – viz dále.

        2.Absolvovat otevřené testy, uzavřené testy a testy nanečisto.

        3.Prostřednictvím Uživatelské administrace může nahlížet do svých výsledků a správných odpovědí v rámci každého svého pokusu.

        4.Otevřené testy Uživatel může odevzdat opakovaně, tyto testy nemají zároveň žádné časové ohraničení, během kterého by se testy uzavřely a nešlo je opakovaně odevzdávat. Otevřené testy jsou zdarma a není k jejich přístupu zapotřebí Registrace uživatele. Registrace uživatele ve zkráceném rozsahu je pouze nutná k zobrazení výsledku testu, která je poté také dostupná v Uživatelské administraci.

        5.Uzavřené testy Uživatel může odevzdat opakovaně, tyto testy nemají zároveň žádné časové ohraničení, během kterého by se testy uzavřely a nešlo je opakovaně odevzdávat. Uzavřené testy jsou zpoplatněné a je k jejich přístupu zapotřebí Registrace uživatele ve zkráceném rozsahu. Každý Výsledek daného uzavřeného testu je k dispozici v Uživatelské administraci.

        6.Testy nanečisto je možné odevzdat jen jednou a jejich spuštění je časově ohraničené předem známým časovým intervalem. Testy nanečisto jsou zpoplatněné a je k jejich přístupu zapotřebí Registrace uživatele ve zkráceném rozsahu. 

            Testy nanečisto probíhají ve dvou variantách:

            Testy nanečisto Online

            Testy nanečisto Offline

            Při testech nanečisto offline se registrovaný uživatel zúčastní události, která se bude konat v předem známém čase na předem známém místě (informace v: klientská sekce - rozvrh/místo konání). Po dokončení testu (resp. testů) se testy vyhodnotí sebekontrolou na místě. Také u testů offline proběhne oskenování testů a jejich následné vyhodnocení se uloží do administrátorské sekce eduzio.cz. Poté je student uvidí v sekci klienstká sekce - moje termíny. Konkrétní náplň je klientovy oznámena dopředu v klientské sekci nebo na začátku události.

            Při testech nanečisto online se registrovaný uživatel zúčastní události, která se bude konat v předem známém čase online přes rozhraní ZOOM (informace v: klientská sekce - rozvrh/přihlášení). Po dokončení testu (resp. testů) se testy vyhodnotí sebekontrolou online. Konkrétní náplň je klientovy oznámena dopředu v klientské sekci nebo na začátku události.

        7.Uživatel získá koupí jednoho určitého testu nanečisto také přístup do vysvětlujícího videa, kde je stručně vysvětlený správný postup při řešení jednotlivých testových otázek v rámci tohoto testu nanečisto.

    2.Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služby pro Registrované Uživatele či klienty třetích stran přes tzv. Další služby.

    3.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby mohou být poskytovány prostřednictvím třetích osob nebo ve spolupráci s třetími osobami.

    4.Poskytovatel je oprávněn poskytování Služeb dle čl. [8] kdykoli ukončit, a to i bez předchozího upozornění Uživatele.

3.Uživatelé & Rozsah poskytovaných Služeb

    1.Služby nabízené Poskytovatelem může využívat (i) Neregistrovaný Uživatel, a (ii) Registrovaný Uživatel, s tím, že některé dále uvedené služby může využívat pouze (ii) Registrovaný uživatel.

    2.Neregistrovaný uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat zejména služeb:

        1.Přístupu do tzv. Otevřených testů.

    3.Registrovaný uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat zejména služeb:

        1.dostupných pro Neregistrované Uživatele dle čl. 3.2. těchto Obecných Podmínek, a dále

        2.mít skrz Uživatelskou Administraci přístup k zakoupeným a otevřeným testům.

4.Práva a povinnosti Uživatelů

       1.Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele. Poskytovatel je oprávněn požadovat, aby Uživatel potvrdil v elektronické formě požadované Poskytovatelem (např. elektronické pošta, online formulář) správnost nebo provedl aktualizaci údajů identifikující jej jako Uživatele. V případě, že Uživatel ani k opakované výzvě Poskytovatele nepotvrdí správnost nebo neprovede aktualizaci požadovaných údajů, vyhrazuje si Poskytovatel právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatel.

    2.Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

    3.Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, propachtovat, prodávat ani jakkoli jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které jsou v rozporu s tímto ustanovením.

5.Práva a povinnosti Poskytovatele

    1.Poskytovatel může z analytických důvodů nahlížet do dat Uživatelů. Poskytovatel však má zakázáno sdělovat data Uživatele nějaké třetí straně.

    2.Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

    3.Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména:

        1.Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost do Uživatelského účtu, pokud došlo k porušení bodu 4. 2. a 4. 3.

    4.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli a jakýmkoli způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.

6.Následky porušení Podmínek

    1.V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.

    2.V případě porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

        1.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.

        2.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru);

        3.účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek.

    3.Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.

7.Další služby

    1.Na Další služby se vztahují veškerá ujednání těchto Podmínek, nestanoví-li tento článek 8. Obecných Podmínek jinak. Poskytovatel je oprávněn (nikoli však povinen) poskytovat Uživatelům Další služby nebo zajišťovat je prostřednictvím třetí osoby.

8.Odpovědnost za škodu

    1.Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb a/nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

        1.Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

        2.Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

        3.Služby budou poskytovány bez chyb;

        4.Uživatelský Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný;

9.Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

    1.Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.

    2.Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

10.Platba za Uzavřené Testy a Testy Nanečisto

    1.Registrovaný uživatel je oprávněn v rámci Služby zakoupit Uzavřený Test nebo Test Nanečisto. Uzavřené Testy a Testy Nanečisto mají zpravidla omezenou časovou nabídku, která se může v čase různě měnit. Tato Nabídka Poskytovatele je platná do doby jejího odvolání/znepřístupnění nebo nahrazení novou nabídkou Poskytovatele.

    2.Platby je možné provést v zejména českých korunách (CZK), Euro (EUR), popř. dalších měnách dle aktuální nabídky Poskytovatele. Platba je realizovaná přes platební bránu GOPAY.

    3.Poskytovatel není vázán ani dobrovolně nedodržuje žádný z kodexů chování. Tím není dotčena závaznost těchto Podmínek ani kterékoli jejich části.

    4.Tyto Podmínky jsou dostupné výhradně v českém jazyce.

    5.V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, má dle ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o prodeji Kreditu uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, ale jen v případě, že v této lhůtě dosud nebyly poskytnuty (splněny) služby Poskytovatele. Pokud v této lhůtě již byly služby Poskytovatele poskytnuty (splněny), je podle ust. § 1837, písm. (a) občanského zákoníku právo Uživatele (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu vyloučeno. Další podmínky odstoupení od smlouvy o prodeji Kreditu jsou následující:

        1.Odstoupení od smlouvy Uživatel odešle ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy o prodeji Kreditu na adresu Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví těchto Podmínek. Uživatel v odstoupení od smlouvy o prodeji Kreditu uvede svoje jméno a příjmení, adresu, případně e-mailovou adresu a telefonní číslo a připojí podpis, pokud je odstoupení zasláno písemnou formou. K odstoupení od smlouvy o prodeji Kreditu může Uživatel využít vzorový formulář dostupný na adrese https://Eduzio/podminky/odstoupeni.

        2.Pokud Uživatel využije práva na odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy o koupi Uzavřeného Testu nebo Testu Nanečisto a bylo-li již ze smlouvy plněno, Uživateli bude vrácena částka za Uzavřený Test nebo Test Nanečisto.

    6.Plátci DPH na území EU (mimo Českou republiku) jsou pro řádné vyúčtování ceny Kreditu bez DPH povinni zaslat objednávku Kreditu dle Nabídky Poskytovatele na e-mailovou adresu uvedenou v Nabídce Poskytovatele (ke dni nabytí účinnosti těchto Podmínek na adresu info​@​mudrstart.cz).

    7.Poskytovatel tímto Uživatele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Uživatel nalezne zejména zde (https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskyc h-sporu-adr/) . Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

Dále je možné mimosoudně řešit spotřebitelské spory za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí. K nalezení zejména zde (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí je obsažena zejména v nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

11.Závěrečná ustanovení

    1.Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Brně.

    2.Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

    3.Jakákoli komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu).

    4.Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu znění těchto Podmínek, o čemž bude Uživatele informovat. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

    5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

    6.Pokud jakékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.